تاريخ : یکشنبه یکم اردیبهشت 1392 | 21:24 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه سیزدهم بهمن 1391 | 18:40 | نویسنده : حانیه کمالی

دانلود نرم افزار Smart Class teaching قابل استفاده در کلاسهای هوشمند


دانلود نمونه سوال امتحانی:

نوبت اول:

ریاضی

بنویسیـم


نوبت دوم:

ریاضی

بنویسیـم


دانلود طرح درس:

طرح درس اجتماعی 3

طرح درس علوم تجربی 3

طرح درس سمیناری قرآن سوم

طرح درس چند پایه سوم (هنر) - چهارم (قرآن) - پنجم (تاریخ)

طرح درس سمیناری چندپایه سوم (هنر) - چهارم (قرآن) - پنجم (تاریخ)دانلود تکالیف امتدادی نوروز (پیک نوروز):

 تکالیف امتدادی نوروز پایه سوم: برای دانلود کلیک کنید.


دانلود تکالیف امتدادی تابستان (پیک تابستان):

 تکالیف امتدادی تابستان پایه سوم: برای دانلود کلیک کنید.


دانلود محتوای الکترونیکی:

1- دانلود محتوای الکترونیکی درس 6 علوم سوم (انرژی چیست؟) -- برای دانلود  کلیک کنید.

2- دانلود محتوای الکترونیکی 7 سوره ی کوتاه قرآن -- برای دانلود  کلیک کنید.

3- دانلود محتوای الکترونیکی طبقه بندی جانوران -- برای دانلود کلیک کنید.

4- دانلود محتوای الکترونیکی آموزش سوره ی توحید -- برای دانلود  کلیک کنید.

5- دانلود محتوای الکترونیکی آموزش سوره ی کوثر -- برای دانلود  کلیک کنید.

6- دانلود محتوای الکترونیکی انواع جانداران مهره دار علوم سوم -- برای دانلود  کلیک کنید.

7- دانلود بازی تصاویر دوتایی (وصل کردنی) -- برای دانلود  کلیک کنید.

8- دانلود بازی تصاویر مشابه (دوتایی) -- برای دانلود  کلیک کنید.

9- دانلود بازی تصاویر مخالف (1) -- برای دانلود  کلیک کنید.

10- دانلود بازی تصاویر مخالف (2) -- برای دانلود  کلیک کنید.

11- دانلود محتوای الکترونیکی درس هنر (رنگ آمیزی منظره) -- برای دانلود  کلیک کنید.


برچسب‌ها: دانلود نمونه سوال سوم, دانلود امتحان سوم, دانلود آزمون سوم, دانلود طرح درس سوم, دانلود تکالیف امتدادی سوم

تاريخ : شنبه هفتم بهمن 1391 | 21:42 | نویسنده : حانیه کمالی
 – با چهار رقم 8 و 2 و 3 و 0 بزرگ ترین و کوچک ترین عدد چهار رقمی را بنویس . مجموع این دو عدد را به دست بیاور .

ب : .................                        ک : ...................              مجموع

2 – در جای خالی عدد مناسب بنویس .

18 یکی و 9 ده تایی می شود ................ یکی .

23 ده تایی و 7 صد تایی می شود ................ یکی .

3 – ده تا صد تایی را می نویسیم ............. و می خوانیم .............. .

4 – پس از تفریق ، درستی آن را امتحان کن.           0   6   5   4

                                                                                                                                                                      9   6   8     -

 5 – هر مکعب ............. ضلع و .............. طرف دارد .

6 – باز شده ی مکعب را رسم کن .

 

 


7 –با عدد و حروف بنویس .

دو هزار و چهارصد                                هفت هزار و یک                                3030

8 – عدد های زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کن .                   

                                                                               651 - 1056 - 165 - 1650 - 1065

    ...................... ، ....................... ، ....................... ، .......................... ، .........................

 

9 – در        رقم مناسب بنویس .                                                                                        10 – سن علی به اندازه ی بزرگ ترین عدد زوج یک رقمی و سن برادرش 5 سال از او بزرگ تر است . سن آن ها روی هم چه قدر است ؟

 


11 – عدد دوم تفریقی 25 و باقی مانده 75 می باشد . عدد اول این تفریق چند است ؟

 


12  – در         علامت مناسب > = < قرار بده .

  174 – 420          4 تا کمتر از سه بسته ی صد تایی                    17 + 51           170 – 251

                                              2400          4 صدتایی و 2 هزار تایی

13  – تساوی         = 4 – 10  را روی محور زیر نشان بده و پاسخ آن را بنویس .

 

                                                                                 

14 – دو عدد فرد سه رقمی بنویس که دهگان آن ها 6 باشد .

 


15 – بزرگ ترین عدد سه رقمی که رقم هایش تکراری نباشد چند است ؟

 


16 – مجتبی بار اول 893 تومان ، بار دوم 121 تومان و بار سوم 125 تومان کمتر از بار اول خرج کرده است .

الف ) بار سوم چه قدر خرج کرده است ؟

ب )  هر سه بار روی هم چه قدر خرج کرده است ؟تاريخ : شنبه هفتم بهمن 1391 | 21:42 | نویسنده : حانیه کمالی
) ارزش رقم 4در عدد 4523 برابر است با:

           الف - 4 □                ب-  یکان هزار  □                                                 ج- 4000 □

2) 4071متر چند کیلومتر و چند متر است؟

الف – 40 کیلومتر و 71 متر  □          ب- 4 کیلومتر و 17 متر  □         ج- 4 کیلومتر و 71 متر □

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3) به اندازه ی دور هر شکل .................. می گویند .

الف – ضلع  □                                     ب- محیط      □                           ج- متر □

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4) اگر در عدد 405 به جای صفر ، 7 بگذاریم این عدد چقدر بیشتر می شود ؟

الف – 70 تا  □                         ب-  7 تا  □                                   ج- 700 تا  □

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5) کوچکترین عدد چهار رقمی که با رقم های ( 9 ، 0 ، 1 ، 5 ) می توان نوشت کدام است ؟

الف- 0159   □                               ب- 1095    □                                     ج- 1059   □

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6) کدام یک از شکل های زیر قطر ندارد ؟

الف – سه ضلعی  □                     ب- شش ضلعی  □                   ج- دایره  □

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7) در شکل روبرو  چند پاره خط می بینید ؟                                              

 

الف- 3 پاره خط □                   ب- 4 پاره خط      □               ج- 2 پاره خط  □

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8) دو تا 500 گرم برابر است با ...........

الف-  1500 گرم  □               ب- 2 کیلو گرم   □                  ج- 1 کیلو گرم  □

 

9) اگر باقیمانده تفریقی 296 و عدد دوم آن 615 باشد ، عدد اول چند است ؟

الف -  911  □                        ب- 319   □                  ج- 915   □        

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10)مریم 5 ساله است .برادرش از سه برابر سن مریم 4 سال کمتر دارد . برادر مریم چند ساله است ؟

الف- 11 سال  □                       ب- 19 سال  □                         ج- 8 سال  □

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11)در تساوی 15= 3  ×  5  کدام عدد تعداد اشیا هر دسته را نشان می دهد ؟

الف-  5                            ب- 15 □                                 ج- 3   □

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12)پاره خط قسمتی از خط راست است که ........

الف-  دو طرفش باز باشد .        ب- از دوطرف بسته باشد . ج- از یک طرف باز و از یک طرف بسته باشد. 

13)برای این محور چه نوع تساوی باید نوشت ؟

 الف- تقسیم            ب- تفریق             ج- ضرب 

14)اگر بخواهیم با تعدادی مقوای هم اندازه به شکل مربع، یک مکعب بسازیم به چند قطعه مقوا نیاز داریم ؟

الف-  8 تا                                ب- 4 تا                                          ج- 6 تا 

15)در کدام یک از شکل های زیر ضلع ها مساوی ، امّا قطرها نامساویند ؟

الف-  مربع □                           ب- لوزی                                ج- مستطیل  □

بنویسیم

16)کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

الف-  سرانجام                      ب- آغاز                      ج- عاقبت

17) اولین ماه زمستان چه نام دارد ؟

الف- دی                      ب- مهر                        ج- تیر

18) کلمه ی جلد برای شمارش کدام یک از موارد زیر مناسب است ؟  

   الف- هواپیما              ب- کاغذ                 ج- کتاب

19) مخالف کلمه ی احتیاج چیست ؟

الف-بی نیاز ی                ب- نیازمند                ج- محتاج

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20) کدام کلمه با هر دو علامت " ها " و " ان " جمع بسته می شود؟

الف- شکل                ب- درخت                  ج- ابر

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21) جای خالی با کدام کلمه کامل می شود؟ (( دانشمندان با ........................ فراوان به همه چیز نگاه می کنند . ))

       الف- تلاش            ب- دقّت          ج- افتخار

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22)کدام یک از کلمات زیر را نمی توان با (( گزار )) ترکیب کرد ؟

       الف – نماز              ب- فیلم                         ج- سپاس

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23) کدام مورد جمله را کامل می کند؟ (( من هفته ی قبل به گردش ....................... . ))

         الف – خواهم رفت        ب- رفته باشم            ج- رفتم    

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

24) با توجه به معنی کلمات ، املای کدام کلمه صحیح نمی باشد ؟

   الف- برخواست : بلند شد         ب- انتها : آخر □              ج- حیف : افسوس  □

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

25)  فعل کدام جمله نشان دهنده ی زمان آینده است؟

     الف- ادیسون آینه را کشان کشان به اتاق آورد .  

    ب- امروز مسافرت بسیار آسان شده است .

   ج- فردا رضا گزارش خود را خواهد خواند .

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

26)کدام یک از نوشته های زیر ضرب المثل است ؟

الف – مدادی که پرواز می کرد .  □                                

 ب- ز دانش در بی نیازی بجوی .

ج- عاقبت جوینده یابنده بود .

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................27) مخالف و هم معنی کلمه ی ((انتها)) به ترتیب کدام است ؟

الف – آغاز ، شروع                     ب- آغاز ، پایان                       ج- پایان ، آغاز

28) در جای خالی کدام کلمه را می توان قرار داد؟ ((  دنیا  .......... لبخند گلستان می شود . ))

الف- برای                ب- با                                ج- از  

29) کدام یک از کلمات زیر هم خانواده ی کلمه ی ((نظم)) است ؟

الف- نظافت                   ب- ناظم                         ج- نظر

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 30 ) در کدام مورد کلمه ها درست نوشته شده اند؟

الف -  نماینده گان ـ  شایستگی □  ب - نمایندگان ـ  شایسته گی       ج-  نمایندگان ـ  شایستگی   تاريخ : شنبه هفتم بهمن 1391 | 21:40 | نویسنده : حانیه کمالی
- کدامیک ازکلمه های زیر نیاز به تشدید ندارد؟

الف: مرتب   ب: متحد  ج: صیاد  د: تغییر

2- کدام شاعر بیت زیذر را سروده است ؟

آفرین براوکه با جاروب خود        غصه ها واخم هارابرده بود.

الف: ابوالقاسم حالت ب: محمدجوادمحبت ج: افسانه شعبان نژاد   د: محمدرضا سنگری

3- کدام کلمه بابقیه فرق دارد؟

الف: دروازه بان  ب: مرزبان  ج: باغبان   د: بادبان

4- املای کدام کله باتوجه به معنی آن نادرست است؟

الف : شلوغ= بی نظم   ب: برخواست = بلندشد  ج: رأی = نظر  د: گام = قدم

5= معنی کلمه های آغاز ،گام، رضا بترتیب چیست؟

الف: شروع - قدم - خشنودی ب: خشنودی - نظر - قدم ج : همفکر- قدم - راضی  د: شروع - قدم - ناخشنودی

6- شایسته ترین زن جهان چه نام دارد؟ الف: حضرت زهرا(س)  ب: حضرت خدیجه (س)  ج: آمنه  د: حلیمه

7- کدامیک از مواردزیرجزء خصوصیات پیامبر (ص) بود ؟ الف: با بزرگترها وکودکان مهربان نبود ب :  به غذاهای خوب

اهمیت می داد ج: لباس گران قیمت می پوشید د: همیشه به بزرگترها وکودکان احترام می گذاشت.

8- اگر چندشهروروستا دریک منطقه باشد .......... رابوجود می آورند. الف: شهرستان  ب: استان  ج: بخش د: کشور

9- چرا افراد ایل در چادر زندگی می کنند ؟

الف: خانه ساختن را مشکل می دانند. ب: به آسانی ازجایی به جایی دیگر می توانند بروند. ج: افرادکم درآمدی هستند د: زندگی در چادر را دوست دارند.

10- کدام شهر از نظر مردم کشورهای اسلامی و علما و روحانیت اهمیت بسیاری دارد؟

الف : تهران  ب: اصفهان  ج: شیراز  د: قم

11- شاه چراغ برادر ........... است و ......... نام دارد.

الف : امام رضا (ع) - احمدبن موسی  ب: احمدبن موسی - کاظم ج: علی (ع) - رضا(ع) د: حسن(ع) - رضا(ع)

12- درسال 1341 چه کسی درشهر قم برای پیروزی انقلاب اسلامی مبارزه را آغاز کرد؟

اتف: آیت الله خامنه ای ب: شهید بهشتی ج: امام خمینی (ره) د: شهیدرجائی

13-دایه ی پیامبر (ص) درزمان کودکی چه کسی بود ؟

الف: حلیمه  ب: آسیه ج: سمیه د: آمنه

14- منظم بودن چه فایده هایی دارد؟

الف: وقت وزمان به هدر نمی رود ب: چیزها گم نمی شود ج: همه جا مرتب ومنظم است  د: همه موارد

15- پیامبر(ص) ........  را به مردم می رساند وانسانهارا به ....... ونیکوکاری دعوت وراهنمایی کرده است .

الف : دستورات خدا - کارهای خوب  ب: کارهای شایسته - دستورات خدا ج: دستورات خدا - نیکی  د: نیکی - فرمان خدا

16- مشاهده کردن به معنی ..... ... است .

الف: نگاه کردن ب: به کار بردن همه ی حواس  ج: استفاده از حس بینایی د: به کاربردن حس بویایی

17- لغزندگی بدن ماهی باعث می شود .

الف : راحت دور بزند  ب: راحت شنا بکند  ج: راحت نفس بکشد  د: باسرعت بیشتری در آب شنا کند

18 - گیاهانی که ریشه ی افشان وگل سه گلبرگی دارند برگهای ......... دارند.

الف: نواری  ب: سوزنی ج: پهن  د: تیغه ای وپهن

19- کدام مورد شباهت بین علت مهاجرت وخواب زمستانی در بعضی از جانوران می باشد ؟

اتف : مبارزه با سرمای شدید ب: برای بدست آوردن غذا ج: بخاطر فرار از دشمن  د: همه موارد درست است.

20- مخروط در گیاهان مخروط دار شبیه .......... در گیاهان گل دار است .

الف: دانه ب: ساقه  ج: برگ  د: میوه

21- نهنگ با کدامیک از جانوران زیر هم گروه است ؟

الف : ماهی ب: کوسه  ج: زرافه  د: لاک پشت

22- مهمترین تفاوت دوزیستان با سایر مهره داران در چیست ؟

الف : تولید نوزاد ب: نوع غذا  ج: حرکت  د: پوشش بدن

23- کدام دانه دو قسمتی نیست ؟

الف : نخود  ب: ماش ج: ذرت  د: لوبیا

24- برای تبدیل بخار آب به آب باید آن را ................. .

الف : گرم کنیم  ب: بجوشانیم  ج: ذوب کنیم  د: سرد کنیم .

25- ریشه کدامیک از گیاهان زیر افشان است ؟

الف : گندم ب: جو  ج: برنج  د: همه ی موارد.

26- ازنظر تولید مثل کدام دسته بندی  درست است ؟

الف: ماهی- قورباغه-لاک پشت- گربه - سگ ب: ماهی- مار - کبوتر-قورباغه-لاک پشت ج: ماهی-قورباغه-مار-کبوتر-سگ  د: ماهی-مار-شیر-کبوتر-لاک پشت

27- کارساقه ی گیاه چیست ؟

الف: آب را اززمین می گیرد ب: برای گیاه غذا می سازد  ج: غذا وآب را از ریشه به برگ و گل می رساند د: موادمعدنی را از خاک می گیرد.

28- قورباغه وفیل به ترتیب چگونه تولید مثل می کنند؟

الف: بچه زا - تخم گذار ب: بچه زا - بچه زا  ج: تخم گذار- تخم گذار  د: تخم گذار - بچه زا

29- انجمادبه معنی ........... است ؟

الف : جامد شدن ب: بخار شدن  ج: مایع شدن ج: گاز شدن

30- چرا جانوران برای خود لانه می سازند ؟

الف: فرار از دشمن  ب: ذخیره کردن غذا ج: نگه داری از بچه ها  د: همه ی مواردتاريخ : شنبه هفتم بهمن 1391 | 21:38 | نویسنده : حانیه کمالی

ارزشیابی مستمر ریاضی سوم ابتدایی صفحات: 1 تا 31

۱- در جاهای خالی، عددهای مناسب بنویسید.

3 ده تایی و 5 صد تایی می‌شود ..................................

4 یكی و 4 صد تایی می‌شود ..................................

2 یكی و 6 ده تایی و 8 صد تایی می‌شود ..................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲- از 750 تا 800 را پنج تا پنج تا بنویسید.

800 ـ .............. ـ 790 ـ .............. ـ .............. ـ 775 ـ .............. ـ .............. ـ 760 ـ .............. ـ 750

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- با توجه به جدول سمت چپ، جدول سمت راست را كامل كنید.

یكی

دهگان

صدگان

یكی

ده تایی

صد تایی

9

12

5

14

3

4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴- ارزش رقم 7 را در هر یك از عددهای زیر بنویسید.

317

700

274

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴- مانند نمونه، جمع كنید.       14 = 4 + 10 = 6 + 8

.................... = .................... + .................... = 4 + 9

.................... = .................... + .................... = 5 + 7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵- تفریق زیر را انجام دهید و بعد درستی آن را امتحان كنید. 

                                                    1 4 7

  6 7 4-

    ــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶- جدول را كامل كنید.

رقم

5142

..................................

4567

..................................

حروف

..................................

شش هزار و دو

..................................

هزار و سیصد و هفتاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۷- در هر جای خالی، رقم مناسب بنویسید. ................... یكی و ................... ده تایی و ................... صد تایی و ................... هزار تایی = 1035

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۸- من چه عددی هستم؟ اگر یكی به من اضافه كنی،

كوچك‌ترین عدد چهار رقمی می‌شوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۹- هر مكعب از ................... مربع یك اندازه ساخته شده است.

هر مكعب مستطیل از ................... مستطیل ساخته شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1۰- مهدی 500 تومان پول دارد. او یك مداد خرید به قیمت 85 تومان و یك پاك كن خرید به قیمت 15 تومان. مهدی چند تومان خرید كرده است؟ چند تومان برایش باقی مانده است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1۱ - اتوبوسی 40 مسافر داشت. 24 مسافر آن پیاده شدند. اتوبوس با چند مسافر به راه افتاد؟  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۲- پروین 600 تومان پول دارد و نسرین 379 تومان دارد. پول كدام یك بیش‌تر است؟ چه قدر؟تاريخ : شنبه هفتم بهمن 1391 | 21:38 | نویسنده : حانیه کمالی

سئوالات

1

مردم عشایر چگونه مردمی هستند ؟

 

2

دو شهر مذهبی ایران را نام ببرید ؟

 

3

مركز استان های زیر را بنویسید ؟

لرستان :                                 آذربایجان  شرقی :                           مركزی :

خراسان جنوبی :                       خوزستان :                                     كرمان :                                

4

مركز استان چیست ؟

 

5

نام دو نفر از زنان بزرگ و با ایمان اسلام را بنویسید .

 

6

میدان نقش جهان و بازار وكیل به ترتیب در كدام شهر ایران قرار دارند ؟

تهران – كازرون      اصفهان – شیراز      كازرون – اصفهان      شیراز- اصفهان  

7

چهار جهت اصلی را نام ببرید ؟

 

8

یك مسافر نماز ظهر – عصر و مغرب را روی هم چند ركعت می خواند ؟

 

9

مردم در روزگاران قدیم نخستین شهرها را در كجا ساخته اند؟

 

10

پیشه وران هر روز صبح به كارگاههای خود می روند .           صحیح           غلط  

11

آقای هاشمی كارمند و طاهره خانم خیّاط است .                     صحیح           غلط  

12

مبارزه ی امام خمینی در سال .......................  و از شهر ........................ آغاز شد .

13

امام خمینی به طلبه ها درس های ................... و ........................ می دادند .

14

به جایی كه خورشید غروب می كند ...................................... و به جایی كه خورشید طلوع می كند .................................. می گوییم .

15

چهار محصول كشاورزی را نام ببرید ؟

 

16

به مردم ایل .................................... هم می گویند .

17

 اگر دشمن به كشور حمله كند عشایر چه می كنند ؟

 

18

آقای هاشمی از استان ..................................... به استان ................................... منتقل شد .

19

حضرت معصومه (ع) با شاهچراغ چه نسبتی داشت ؟

 

20

به دلخواه خودت یك سؤال بنویس و به آن پاسخ بده .تاريخ : شنبه هفتم بهمن 1391 | 21:37 | نویسنده : حانیه کمالی
 

قرآن و هدیه های آسمانی

1-     عبارت قَدقامَتِ الصَّلاة چند بار در اذان و اقامه به ترتیب گفته میشود؟

الف)یک بارـ2بار       ب) 2بارـ یک بار      

ج) فقط 2 بار در اقامه      د) فقط یک بار در اذان

2-     معنی عبارت صِراطَ الَّذینَ اَنعَمتَ عَلَیهم یعنی

الف)نیکوکاران         ب) راه پیامبران          ج) راه کسانی که به آنان نعمت داده ای       د) راه گمراهان

3-     سوره توحید چند آیه دارد؟

الف) 4آیه              ب) 5آیه                  ج) 3آیه                 د) 6آیه

4-     عبارت لااِله اِلاا... یعنی چه؟

الف) خدای بزرگ ا... است                            ب) خدایی به جز ا... نیست

ج)خدا بزرگ است                                       د) خدا مهربان است

     5- در نمازهای روزانه جند بار تسبیحات اربعه خوانده می شود؟

              الف) 8بار                ب) 10 بار              ج) 4بار                  د) 6 بار

6-     کلمه ی طَیِباً در آخر آیه چگونه خوانده می شود؟

الف) طیبن              ب) طیب                ج) طیبا                 د) طیبی

7-     در پیام قرآنی رَبِّ اجعَلنی مُقیم الصلاة معنی مقیم یعنی چه

الف) نماز گزاران          ب) قراربده         ج) نماز             د) اقامه ی نماز

8-     علی زودتر از دوستانش در جشن نیکوکاری شرکت کرد.این عبارت معنی آیه .... را می دهد.

الف)فاستبقوالخیرات     ب) رب زدنی علما   

ج)وبوالوالدین احسانا      د)وفعلوا الخیر لَعَلَکم تفلحون

9-     آیه ی مبارکه آیة الکرسی در کدام سوره قرار دارد؟

الف)کوثر              ب)بقره                ج)انعام                   د)شمس

10- به  این علامت ً     ٍ    ٌ  چه می گویند؟

        الف) صداهای بلند          ب)صداهای کوتاه        ج)تنوین      د)صداهای توخالی

11- کلمه ی لَه و چگونه خوانده می شود؟

        الف) لَهُوَ                   ب) لَهُو                    ج)لَه                           د)لَهُوی

12- مفهوم پیام آیه قرآنی وقولوبلناس حُسناً کدام عبارت است؟

      الف) خوش اخلاقی             ب) نیکی به پدر و مادر        

  ج) با زبان خوش سخن گفتن           د)احترام به دیگران

13-چشمه ی زمزم در کدام شهر قرار دارد؟

        الف)شام                  ب)مکه                     ج)مدینه                  د)عرفات

14- چشمه ی زمزم از زیر پای کدام پیامبر جوشیده بود؟

       الف)ابراهیم (ع)          ب) یونس (ع)         ج) یوسف (ع)        د) اسماعیل (ع)

15- کدام پیامبر برای مردم شهر نینوا برگزیده شد؟

       الف) یونس (ع)         ب) ابراهیم (ع)         ج)موسی (ع)          د) عیسی(ع)

16- کدام پیامبر مدتی از عمر خود را در شکم نهنگ گذرانده است؟

      الف) یوسف (ع)         ب)یعقوب (ع)          ج) یونس (ع)           د) عیسی(ع)

17- حضرت موسی (ع) در زمان کدام گزینه زندگی می کرده است؟

    الف) نمرود         ب) فرعون              ج) ابوسفیان                  د) معاویه  

18- حضرت موسی از خداوند خواست که در پیامبری چه کسی را یاور او قرار دهد؟

        الف)ابراهیم (ع)                ب) هارون         ج) آسیه                د) فرعون

19- در ذکر سجده جای خالی با کدام کلمه کامل می شود.سُبحانَ ربی .... وَبِحَمده

       الف) الاَعلی               ب)العَظیم                  ج) زِدنی                د) اتوب

20- کلمه ی «یَنفَدُ» به چه صورت بخش می شود؟

         الف)                   ب)                            ج)                           د)

21- محسنین یعنی چه؟

       الف)زیاده خواهان              ب)نیکوکاران       ج)خیرخواهان        د)نمازگزاران

22- عبارت را کامل کنید« هُو ..... القَیوم »

       الف) الحّی                ب) خالق            ج) ذاکر                      د) رحمان

23- در ذکر قنوت کلمه ی حسنه چند بار آورده شده است؟

      الف) یک بار               ب) دوبار                ج) 3بار               د) تکرار نشده

24- معجزه ی حضرت موسی چه بود؟

       الف) عصای حضرت         ب) کتاب تورات         

ج) زنده کردن مردگان             د) تبدیل آتش به گلستان

25- معنی پیام قرآنی واحسن کما احسن ا... الیک در چه مورد است؟

 الف) خوبی به دیگران                         ب) سلام کردن به دیگران     

 ج)خوبی خداوند به تو و خوبی تو به دیگران         د)پاداش خوبی

26-بنی اسراییل چه کسانی بودند؟

   الف) فرزندان حضرت یعقوب      ب)یهودیان         ج) اسراییلی ها      د)ب وج

27- عبارت قرآنی «واَمرهم شوری بینهم » در چه مورد است؟

  الف) سبقت گرفتن در کار خیر      ب)حل اختلاف           

  ج)امر به دیگران                      د)مشورت در کارها

28- عبارت قرآنی فَمَن عفا و اَصلَحَ فَاَجرُهُ علی ا... کدام مغهوم یر را شامل می شود؟

      الف) بخشش دوستان                 ب) هدیه دادن      

ج) پاداش خداوند در برابر بخشش دیگران     د) پاداش خداوند

29- منظور از مسافر مَدَین کدام پیامبر است؟

      الف) موسی (ع)         ب) عیسی (ع)            ج) هارون        د) یوسف (ع)

30- پیام قرآنی فَمَن یَعمَل مِثقال ذرة خیراً یَرَه و... در چه موردی نیست؟

       الف) نتیجه کارهای خوب                 ب) روز پاداش و جزای کارها در روز قیامت

       ج) نتیجه ی کارهای بد                     د) ثواب نماز خواندنتاريخ : دوشنبه هجدهم دی 1391 | 18:52 | نویسنده : حانیه کمالی

آزمون اجتماعی(آموزش علائم رانندگی) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون اجتماعی(ایل و روستا) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون فصل پنجم علوم(1) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون فصل پنجم علوم(2) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون ریاضی(محیط) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون ریاضی(گرم و کیلوگرم) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون ریاضی(مسائل جمع و تفریق) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون ریاضی(مسائل ضرب و تقسیم) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

آزمون ریاضی(تمرینات دوره ای) جدید ۰۶/۱۰/۹۱

 

امتحان علوم و اجتماعی( درس اول و دوم )

آموزش مفهوم ضرب با شکل

نقاشی با توجه به شعر

امتحان بنویسیم - 1

امتحان ریاضی - 1

امتحان ریاضی - 2

خلاصه و سوالات علوم - بخش اول

ارزشیابی املا

خلاصه و سوالات علوم - نیازهای جانوران

امتحان اجتماعی - اسفندماه

خلاصه و سوالات علوم - جانوران مهره دار

تمرین کلمات فارسی  ۲۸/۱۱/۹۰

خلاصه و سوالات علوم - گوناگونی گیاهان

خلاصه و سوالات علوم - گرما و مواد 1

خلاصه و سوالات علوم - گرما و مواد 2

خلاصه و سوالات علوم - انرژی

جدول آموزش املای کلمات( بعد از تدریس و قبل از املا )  ۳۰/۱۱/۹۰

جدول آموزش املای کلمات( تمرین بعد از املا )  ۳۰/۱۱/۹۰

سؤالات بخش یک تا پنج علوم   ۲۷/۰۱/۹۱

ریاضی - مبحث اندازه گیری محیط   ۲۸/۰۱/۹۱

تمرین ضرب 1  ۲۸/۰۱/۹۱

تمرین ضرب 2  ۲۸/۰۱/۹۱

آزمون عملکردی اجتماعی - اطاعت از قانون   ۲۸/۰۱/۹۱

بررسی اجمالی دفتر مدیریت کلاسی دوره ی ابتدایی جدید ۲۵/۰۹/۹۱تاريخ : دوشنبه هجدهم دی 1391 | 18:42 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه پانزدهم دی 1391 | 18:36 | نویسنده : حانیه کمالی
نکات مهم آموزشی به همراه سوالات تستی ، جا خالی ، تشریحی و صحیح غلط 
تاريخ : جمعه پانزدهم دی 1391 | 18:33 | نویسنده : حانیه کمالی

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی در مقطع سوم دبستان

 

دانلود سوال امتحان ریاضی سوم دانلود نمونه سوال ریاضی  سوم دبستان
سوال ریاضی 3 ابتداییدانلود نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت 1
آزمون مداد کاغذی ریاضی سوم ابتداییآزمون علوم سوم دبستان - دماسنج
آزمون تاثیر گرما بر مواد - پایه سوم دبستانامتحان علوم مقطع سوم ابتدایی
نمونه سوالات درس علوم فصل یک - سوم ابتداییآزمون کتاب علوم کلاس سوم دبستان
نمونه سوالات درس علوم فصل دو - سوم ابتداییآزمون علوم سوم - آب در روی زمین
آزمون شناسایی علوم سوم ابتداییآزمون اندام های حرکتی علوم سوم
آزمون دریاها - علوم سوم دبستانآزمون دستگاه گوارش - علوم سوم دبستان
آزمون غذای سالم - علوم سوم ابتداییآزمون منابع انرژی درس علوم سوم 
آموزش انشا نویشی - چگونه انشا بنویسیدامتحان بنویسیم کلاس سوم ابتدایی
امتحان بنویسیم سوم ابتدایی نوبت دومآزمون عملکردی  اجتماعی  - سوم ابتدایی
نمونه سوال امتحانی اجتماعی - اسفندماه - سوم دبستانآزمون ارزشیابی ورودی دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی مهر ماه
امتحان انشا و جمله نویسی  کلاس سوم دبستانامتحان املا کلاس سوم دبستان خرداد ماه
امتحان املا کلاس سوم ابتدای نوبت اولامتحان انشا  کلاس سوم دبستان
امتحان انشا و بنویسیم  کلاس سوم دبستانامتحان انشاء پایه ی سوم دبستان
امتحان ریاضی کلاس سوم  آذر ماهدانلود نمونه سوال امتحان علوم سوم
سوالات ریاضی - اندازه گیری پاره خط و محیطسوالات ریاضی - خواندن ساعت و خواندن ساعت در بعدازظهر
امتحان ریاضی خرداد ماه سوم دبستانسوالات درس اجتماعی سوم ابتدایی
سوالهای تستی درس ریاضیسوال تستی ریاضی - آزمون کیلوگرم و گرم  
سوال تستی تشریحی ریاضی - کیلومتر و مترامتحان تستی تشزیحی درس ریاضی -  اندازه گیری جرم
امتحان ریاضی کلاس سوم دبستان  بهمن ماهسوالات ریاضی - مفهوم کسر و مقایسه کسرها
سوالات ریاضی - مفهوم کسر و مقایسه کسرها مسئلهنمونه سوال اجتماعی کلاس سوم سری دوم

 

دانلود سوال امتحان ریاضی سوم، دانلود نمونه سوال ریاضی سوم دبستان، سوال ریاضی 3 ابتدایی، دانلود نمونه سوال، ریاضی سوم ابتدایی نوبت 1، آزمون مداد کاغذی ریاضی سوم ابتدایی، آزمون علوم سوم دبستان – دماسنج، آزمون تاثیر گرما بر مواد - پایه سوم دبستان، امتحان علوم مقطع سوم ابتدایی، نمونه سوالات درس علوم فصل یک - سوم ابتدایی، آزمون کتاب علوم کلاس سوم دبستان، نمونه سوالات درس علوم فصل دو - سوم ابتدایی، آزمون علوم سوم - آب در روی زمین، آزمون شناسایی علوم سوم ابتدایی، آزمون اندام های حرکتی علوم سوم، آزمون دریاها - علوم سوم دبستان، آزمون دستگاه گوارش - علوم سوم دبستان، آزمون غذای سالم - علوم سوم ابتدایی، آزمون منابع انرژی درس علوم سوم، آموزش انشا نویشی - چگونه انشا بنویسید، امتحان بنویسیم کلاس سوم ابتدایی، امتحان بنویسیم سوم ابتدایی نوبت دوم، آزمون عملکردی اجتماعی - سوم ابتدایی، نمونه سوال امتحانی اجتماعی - اسفندماه - سوم دبستان، آزمون ارزشیابی ورودی دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی مهر ماه، امتحان انشا و جمله نویسی کلاس سوم دبستان، امتحان املا کلاس سوم دبستان خرداد ماه، امتحان املا کلاس سوم ابتدای نوبت اول، امتحان انشا کلاس سوم دبستان، امتحان انشا و بنویسیم کلاس سوم دبستان، امتحان انشاء پایه ی سوم دبستان، امتحان ریاضی کلاس سوم آذر ماه، دانلود نمونه سوال امتحان علوم سوم، سوالات ریاضی - اندازه گیری پاره خط و محیط، سوالات ریاضی - خواندن ساعت و خواندن ساعت در بعدازظهر، امتحان ریاضی خرداد ماه سوم دبستان، سوالات درس اجتماعی سوم ابتدایی، سوالهای تستی درس ریاضی، سوال تستی ریاضی - آزمون کیلوگرم و گرم، سوال تستی تشریحی ریاضی - کیلومتر و متر، امتحان تستی تشزیحی درس ریاضی - اندازه گیری جرم، امتحان ریاضی کلاس سوم دبستان بهمن ماه، سوالات ریاضی - مفهوم کسر و مقایسه کسرها، سوالات ریاضی - مفهوم کسر و مقایسه کسرها مسئله، نمونه سوال اجتماعی کلاس سوم سری دوم، دانلود نمون سوالات امتحانی، دانلود رایگان نمونه سوال، بانک سوال، نمونه سوال، پایگاه علمی آموزشی آلاچیق، نمونه سوال پیام نور، معلمی 1، معلمی1،تاريخ : جمعه پانزدهم دی 1391 | 18:30 | نویسنده : حانیه کمالی

دانلود رایگان طرح درس در مقطع سوم دبستان

 


 
دانلود طرح درس هدیه های آسمان سوم ابتداییدانلود طرح درس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی
طرح درس روزانه تعلیمات اجتماعی سوم
طرح درس روش بازی در کتاب ریاضی سومطرح درس تقسیم درس ریاضی سوم ابتدایی
طرح درس کسر -ریاضی سوم دبستانطرح درس معرفی مکعب مستطیل و ساختن آن
طرح درس تعلیمات اجتماعی - چادرنشین ها - مقطع سوم ابتداییطرح درس کتاب بخوانیم و بنویسیم کلاس سوم
طرح درس انشا نویسی - آشنایی با نحوه  انشا نویسیطرح درس ریاضی سوم ابتدایی هندسه
طرح درس ریاضی ویژه کلاس های چند پایه - کلاس 3 و4طرح درس ریاضی سوم پرگار
دانلود طرح درس ریاضی سوم ابتدایی مفهوم  کسرطرح درس ریاضی سوم آموزش ضرب
طرح درس علوم سومطرح درس کامل علوم پایه سوم
دانلود طرح درس علوم تجربی سومطرح درس کامل بخوانیم و نویسیم پایه سوم
طرح درس فارسی سومطرح درس کامل تعلیمات اجتماعی پایه سوم
طرح درس فارسی سوم ابتدایی - عیدانه خداطرح درس کامل علوم تجربی پایه سوم ابتدایی
طرح درس فارسی کلاس سوم ابتدایی - تفکر روشنطرح درس کامل هدیه های آسمان کلاس سوم دبستان
نمونه طرح درس  قرآن سومطرح درس هدیه های آسمان - بانوی قهرمان
طرح درس آموزش قرآن - سمیناریطرح درس هدیه های آسمان - لباس های ما
طرح درس هدیه های آسمان - بهترین تصمیم 

 دانلود طرح درس هدیه های آسمان سوم ابتدایی، دانلود طرح درس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی، اقدام پژوهی جدول ضرب - پایه سوم دبستان، طرح درس روزانه تعلیمات اجتماعی سوم، طرح درس روش بازی در کتاب ریاضی سوم، طرح درس تقسیم درس ریاضی سوم ابتدایی، طرح درس کسر -ریاضی سوم دبستان، طرح درس معرفی مکعب مستطیل و ساختن آن، طرح درس تعلیمات اجتماعی - چادرنشین ها - مقطع سوم ابتدایی، طرح درس کتاب بخوانیم و بنویسیم کلاس سوم، طرح درس انشا نویسی، آشنایی با نحوه انشا نویسی، طرح درس ریاضی سوم ابتدایی هندسه، طرح درس ریاضی ویژه کلاس های چند پایه - کلاس 3 و4، طرح درس ریاضی سوم پرگار، دانلود طرح درس ریاضی سوم ابتدایی مفهوم کسر، طرح درس ریاضی سوم آموزش ضرب، طرح درس علوم سوم طرح درس کامل علوم پایه سوم، دانلود طرح درس علوم تجربی سوم، طرح درس کامل بخوانیم و نویسیم پایه سوم، طرح درس فارسی سوم، طرح درس کامل تعلیمات اجتماعی پایه سوم، طرح درس فارسی سوم ابتدایی - عیدانه خدا، طرح درس کامل علوم تجربی پایه سوم ابتدایی، طرح درس فارسی کلاس سوم ابتدایی، تفکر روشن، طرح درس کامل هدیه های آسمان کلاس سوم دبستان، طرح درس کامل، نمونه طرح درس قرآن سوم، طرح درس هدیه های آسمان - بانوی قرمان، طرح درس آموزش قرآن – سمیناری، طرح درس هدیه های آسمان - لباس های ما، طرح درس هدیه های آسمان - بهترین تصمیم، بانک سوال، نمونه سوال بزرگترین بانک نمونه سوال امتحانی، دانلود رایگان نمونه سوال،تاريخ : جمعه پانزدهم دی 1391 | 18:19 | نویسنده : حانیه کمالی
دانلود سوال امتحان ریاضی سوم دانلود نمونه سوال ریاضی  سوم دبستان
سوال ریاضی 3 ابتداییدانلود نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت 1
آزمون مداد کاغذی ریاضی سوم ابتداییآزمون علوم سوم دبستان - دماسنج
آزمون تاثیر گرما بر مواد - پایه سوم دبستانامتحان علوم مقطع سوم ابتدایی
نمونه سوالات درس علوم فصل یک - سوم ابتداییآزمون کتاب علوم کلاس سوم دبستان
نمونه سوالات درس علوم فصل دو - سوم ابتداییآزمون علوم سوم - آب در روی زمین
آزمون شناسایی علوم سوم ابتداییآزمون اندام های حرکتی علوم سوم
آزمون دریاها - علوم سوم دبستانآزمون دستگاه گوارش - علوم سوم دبستان
آزمون غذای سالم - علوم سوم ابتداییآزمون منابع انرژی درس علوم سوم 
آموزش انشا نویشی - چگونه انشا بنویسیدامتحان بنویسیم کلاس سوم ابتدایی
امتحان بنویسیم سوم ابتدایی نوبت دومآزمون عملکردی  اجتماعی  - سوم ابتدایی
نمونه سوال امتحانی اجتماعی - اسفندماه - سوم دبستانآزمون ارزشیابی ورودی دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی مهر ماه
امتحان انشا و جمله نویسی  کلاس سوم دبستانامتحان املا کلاس سوم دبستان خرداد ماه
امتحان املا کلاس سوم ابتدای نوبت اولامتحان انشا  کلاس سوم دبستان
امتحان انشا و بنویسیم  کلاس سوم دبستانامتحان انشاء پایه ی سوم دبستان
امتحان ریاضی کلاس سوم  آذر ماهدانلود نمونه سوال امتحان علوم سوم
سوالات ریاضی - اندازه گیری پاره خط و محیطسوالات ریاضی - خواندن ساعت و خواندن ساعت در بعدازظهر
امتحان ریاضی خرداد ماه سوم دبستانسوالات درس اجتماعی سوم ابتدایی
سوالهای تستی درس ریاضیسوال تستی ریاضی - آزمون کیلوگرم و گرم  
سوال تستی تشریحی ریاضی - کیلومتر و مترامتحان تستی تشزیحی درس ریاضی -  اندازه گیری جرم
امتحان ریاضی کلاس سوم دبستان  بهمن ماهسوالات ریاضی - مفهوم کسر و مقایسه کسرها
سوالات ریاضی - مفهوم کسر و مقایسه کسرها مسئلهنمونه سوال اجتماعی کلاس سوم سری دوم

 


دانلود سوال امتحان ریاضی سوم، دانلود نمونه سوال ریاضی سوم دبستان، سوال ریاضی 3 ابتدایی،دانلود نمونه سوال، ریاضی سوم ابتدایی نوبت 1، آزمون مداد کاغذی ریاضی سوم ابتدایی، آزمون علوم سوم دبستان – دماسنج، آزمون تاثیر گرما بر مواد - پایه سوم دبستان، امتحان علوم مقطع سوم ابتدایی، نمونه سوالات درس علوم فصل یک - سوم ابتدایی، آزمون کتاب علوم کلاس سوم دبستان، نمونه سوالات درس علوم فصل دو - سوم ابتدایی،آزمون علوم سوم - آب در روی زمین، آزمون شناسایی علوم سوم ابتدایی، آزمون اندام های حرکتی علوم سوم،آزمون دریاها - علوم سوم دبستان، آزمون دستگاه گوارش - علوم سوم دبستان، آزمون غذای سالم - علوم سوم ابتدایی، آزمون منابع انرژی درس علوم سوم، آموزش انشا نویشی - چگونه انشا بنویسید، امتحان بنویسیم کلاس سوم ابتدایی، امتحان بنویسیم سوم ابتدایی نوبت دوم، آزمون عملکردی اجتماعی - سوم ابتدایی، نمونه سوال امتحانی اجتماعی - اسفندماه - سوم دبستان، آزمون ارزشیابی ورودی دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی مهر ماه،امتحان انشا و جمله نویسی کلاس سوم دبستان، امتحان املا کلاس سوم دبستان خرداد ماه، امتحان املا کلاس سوم ابتدای نوبت اول، امتحان انشا کلاس سوم دبستان، امتحان انشا و بنویسیم کلاس سوم دبستان، امتحان انشاء پایه ی سوم دبستان، امتحان ریاضی کلاس سوم آذر ماه، دانلود نمونه سوال امتحان علوم سوم، سوالات ریاضی - اندازه گیری پاره خط و محیط، سوالات ریاضی - خواندن ساعت و خواندن ساعت در بعدازظهر، امتحان ریاضی خرداد ماه سوم دبستان، سوالات درس اجتماعی سوم ابتدایی، سوالهای تستی درس ریاضی، سوال تستی ریاضی - آزمون کیلوگرم و گرم، سوال تستی تشریحی ریاضی - کیلومتر و متر، امتحان تستی تشزیحی درس ریاضی - اندازه گیری جرم، امتحان ریاضی کلاس سوم دبستان بهمن ماه، سوالات ریاضی - مفهوم کسر و مقایسه کسرها، سوالات ریاضی - مفهوم کسر و مقایسه کسرها مسئله، نمونه سوال اجتماعی کلاس سوم سری دوم، دانلود نمون سوالات امتحانی، دانلود رایگان نمونه سوال، بانک سوال، نمونه سوال، پایگاه علمی آموزشی آلاچیق، نمونه سوال پیام نور،معلمی 1، معلمی1،

تاريخ : جمعه پانزدهم دی 1391 | 17:34 | نویسنده : حانیه کمالی

نمونه سوالات آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی


تاريخ : جمعه پانزدهم دی 1391 | 17:28 | نویسنده : حانیه کمالیتاريخ : جمعه پانزدهم دی 1391 | 17:20 | نویسنده : حانیه کمالی

فارسي  : (بخش اول)  

 اجتماعي :  (بخش اول)   
 رياضيات : (بخش اول)  (بخش دوم)


 علوم : (بخش اول)  (بخش دوم)

 پیک دانش آموزی :(بخش اول)  (بخش دوم)


بانك سوالات آزمون ديماه 90-89 كليه مدارس ايراني در امارات  تاريخ : جمعه پانزدهم دی 1391 | 17:18 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه پانزدهم دی 1391 | 17:17 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه پانزدهم دی 1391 | 17:3 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 15:10 | نویسنده : حانیه کمالی

دانلود نمونه سوالات کلاس سوم ابتدایی  

آپدیت در اردیبهشت 91

 دانلود با لینک مستقیم

دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی

 

 

دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی

 

دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی

 

دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی

 

دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی


برچسب‌ها: نمونه سوالات امتحانی سوم ابتدایی مدارس, بانک سوالات ابتدایی, طرح عکسهای تاتو, تدریس برترابتدایی, نمونه سوال سوم ابتدایی, بانک سوالات امتحانی, دانلود عکس خالکوبی, عکس های خال کوبی, دانلود فیلتر شکن, طرح تاتو, دا

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 15:9 | نویسنده : حانیه کمالی

همه سوالات  ریاضی و بنویسیم کلاس سوم دبستان

شماره یک

 

 

دانلود با لینک کمکی

 

 

شماره 2

 

 

دانلود با لینک کمکی

 

 شماره 3

امتحان بنویسیم یا انشاء

 

 

دانلود با لینک کمکی

 

 


برچسب‌ها: نمونه سوالات امتحانی سوم ابتدایی مدارس, بانک سوالات ابتدایی, طرح عکسهای تاتو, تدریس برترابتدایی, نمونه سوال سوم ابتدایی, بانک سوالات امتحانی, دانلود عکس خالکوبی, عکس های خال کوبی, دانلود فیلتر شکن, طرح تاتو, دا

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 15:2 | نویسنده : حانیه کمالی

1-دانلود نمونه سوالات هدیه های آسمانی پایه ی سوم  ابتدایی

 

2-دانلود نمونه سوالات هدیه های آسمانی پایه ی سوم  ابتدایی

 

3-دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه ی سوم  ابتدایی

 

4-دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه ی سوم  ابتدایی

 

5-دانلود نمونه سوالات تعلیمات اجتماعی کلاس سوم  ابتدایی

 

6- دانلود نمونه سوالات بخوانیم کلاس سوم  ابتدایی

 

7- دانلود نمونه سوالات  بنویسیم کلاس سوم دبستان

 

8-دانلود نمونه سوالات امتحانی تعلیمات اجتماعی کلاس سوم دبستان

 


برچسب‌ها: دانلود بانک سوالات امتحانی دوره راهنمایی, سوالات درسی دوره راهنمایی, کلاس اول راهنمایی, کلاس دوم راهنمایی, کلاس سوم راهنمایی, سوالات امتحانی, سوالات درسی, سوالات سالهای گذشته, سوالات علمی و تستی, کتابها

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 14:55 | نویسنده : حانیه کمالی

 

 

دانلود رایگان بیش 40 نمونه سوال امتحانی همراه با پاسخ تشریحی 

برای همه دروس در مقطع سوم ابتدایی

 

  


 دانلود نمونه سوال و پاسخنامه در قالب یک فایل فشرده

 

 دانلود با لینک مستقیم  Zip


برچسب‌ها: معلمی 1, نمونه سوال علوم سوم, نمونه سوال جدید سوم ابتدایی, نمونه سوال فارسی سوم, امتحان ریاضی سوم ابتدایی, نمونه سوال بنویسیم سوم, نمونه سوال امتحانی همراه با جواب, نمونه سوال امتحانی سوم ابتدایی با

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 11:52 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 11:49 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 11:48 | نویسنده : حانیه کمالی

 تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 11:41 | نویسنده : حانیه کمالی

 تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 11:29 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 11:24 | نویسنده : حانیه کمالی

آگهی رایگان